Nieterminowe wykononanie przeglądu technicznego. Jakie sankcje ?

mobile2Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. (Dz.U.Nr 212, poz. 1338) w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz stosowania tych kas przez podatników.

Rozdział 5
Warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas mające znaczenie dla ewidencjonowania oraz terminy i zakres obowiązkowych przeglądów technicznych kas.

§ 16 Pkt 1 w brzmieniu:
Obowiązkowego przeglądu technicznego kas, o którym mowa w art 111 ust. 6c ustawy, dokonuje się co 24 miesiące, z zastrzeżeniem ust. 2.

Konsekwencje nieterminowego wykonania przeglądu technicznego kasy.
Podatnicy, którzy korzystali z ulgi przy zakupie i rejestracji kasy rejestrującej, zobowiązani są do zwrotu całości ulgi, wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od dnia wystąpienia wykroczenia (pierwszy dzień po wygaśnięciu ważności przeglądu) do dnia stwierdzenia wykroczenia.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Art. 111 ust. 6 w brzmieniu:
„Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w terminie zgłoszeń kas do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis a także w przypadkach naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1”.
Art. 111 ust. 7 pkt 1 w brzmieniu:
„Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia: 1) określi sposób, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w ust. 4 i 5, oraz przypadki, warunki i tryb zwrotu przez podatnika kwot, o których mowa w ust. 6, oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z jej odliczeniem (zwrotem), powodujące konieczność dokonania przez podatnika zwrotu, mając na uwadze okres wykorzystywania kas rejestrujących oraz przestrzeganie przez podatników warunków technicznych związanych z wykorzystywaniem tych kas”. W przypadku podatników, nie korzystających ze zwrotu, sprawa kierowana jest do sekcji Karno-Skarbowej gdzie wysokość nakładanych kar ustalana jest indywidualnie.